Systemy zarządzania jakością

soscertyfikacja.pl

jednostki certyfikujące ISO, wydane certyfikaty ISO

Regulamin

Niniejszy regulamin reguluje zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego isocertyfikacja.pl, znajdującego się pod adresem internetowym www.soscertyfikacja.pl, który przeznaczony jest dla osób i firm szukających ofert jednostek świadczących usługi certyfikacyjne, jak i usługodawców oferujących je. Ma na celu ułatwianie nawiązywania kontaktów handlowych pomiędzy nimi.

Właścicielem i administratorem portalu www.soscertyfikacja.pl jest Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

I Definicje

1. Dane firmy – informacje przesłane przez przedsiębiorców do Usługodawcy za pomocą formularza zapytania ofertowego.

2. Portal soscertyfikacja.pl – jest serwisem informacyjnym, na którym znajdują się dane jednostek certyfikujących. Celem Portalu jest ułatwienie kontaktów handlowych między Klientami a potencjalnym Usługodawcą.

3. Administrator – zarządza i prowadzi Portal soscertyfikacja.pl

4. Usługodawca – jednostka certyfikująca oferująca usługi z zakresu certyfikacji, re-certyfikacji systemów zarządzania lub wyrobów.

5. Zamawiający – osoba prowadząca własną działalność gospodarczą lub składający zapytanie w imieniu przedsiębiorstwa.

II Postanowienia ogólne

1. Administrator świadczy usługi z zakresu umieszczenia danych firm, jak i przesłania zapytania ofertowego do Usługodawcy wskazanego w formularzu zapytania ofertowego.

2. Przesłanie zapytania ofertowego jest bezpłatne.

3.  Zamieszczenie danych firmy odbywa się poprzez przesłanie zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres      iso@soscertyfikacja.pl

4. Umieszczenie podstawowych danych firmy (nazwa i adres) w Portalu jest bezpłatne.

5. Zamieszczenie pełnego opisu firmy jest usługą płatną.

6. Wpis firmy zostanie usunięty z bazy Portalu na pisemny wniosek Usługodawcy w terminie do 7 dni.

7. Wypełniając formularz zapytania ofertowego Zamawiający oświadcza i potwierdza, że:

a. informacje zawarte w formularzu są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich,

b. jest uprawniony do dysponowania informacjami przedstawionymi w formularzu.

8. Zapytanie ofertowe składane jest poprzez wysłanie wypełnionego formularza elektronicznego. Przesłanie zapytania jest bezpłatne.

9. Poprzez wypełnienie formularza zapytania Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego przestrzeganie.

III Opłaty

1. Ceny oferowanych usług opisane zostały w Cenniku.

2. Opłata pobierana jest z góry na podstawie faktury pro-forma. Dokonanie płatności będzie oznaczało, że Usługodawca chce skorzystać z płatnej usługi.

3. Płatne usługi stają się dostępne Usługodawcy po wpłynięciu należności na konto Portalu.

4. Po wpłynięciu należności Administrator wystawi fakturę VAT, która przesłana zostanie drogą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu zamówienia.

5. Dane do faktury podawane są w formularzu zamówienia.

6. Usługodawca upoważnia Administratora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

7. Usługodawca  zgadza się na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną.

8. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdej chwili.

9. Nowy cennik zaczyna obowiązywać z chwilą jego umieszczenia na Portalu.

IV Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych.

2. Administrator nie gwarantuje otrzymania odpowiedzi od Usługodawcy do przesłanego zapytania ofertowego.

3. Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych między Zgłaszającym a Usługodawcą. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, a także w przypadku innych działań lub zaniechań Usługodawcy.

4. Administratorowi przysługuje prawo zmiany treści regulaminu w każdej chwili. Nowy regulamin zaczyna obowiązywać z dniem opublikowania go na stronie Portalu www.soscertyfikacja.pl

V Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Działania niezgodne z regulaminem będą traktowane jako działania na szkodę Administratora.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Portalu.