Systemy zarządzania jakością

soscertyfikacja.pl

jednostki certyfikujące ISO, wydane certyfikaty ISO

Systemy zarządzania jakością w usługach medycznych

Wymagania prawne, wymagania NFZ nakładają obowiązek nadzorowania jakości usług medycznych.
Planowane nowe zasady kontraktowania coraz bardziej dotyczą potwierdzania jakości w zakresie uzyskania certyfikatów systemów zarządzania.
Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiada przykładanie większej wagi do oceny jakościowej składanych ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wszystkie placówki medyczne. Przyznawana jest dodatkowa punktacja za posiadanie certyfikatu ISO
Placówki medyczne zyskały możliwość otrzymania punktów za posiadanie certyfikatów w zakresie:
■ zarządzania jakością (ISO 9001),
■ zarządzania środowiskowego(ISO 14001),
■ zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy(OHSAS 18001),
■ zarządzania bezpieczeństwem żywności(ISO 22000),
■ zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001)
„Kryterium certyfikatu systemu zarządzanie jest spełnione, jeśli certyfikat systemu zarządzania:
▪ ma zastosowanie w przedmiocie, na jaki złożono ofertę;
▪ obejmuje lokalizację (miejsce udzielania świadczeń) wskazaną w ofercie;
▪ jest ważny w dniu złożenia oferty oraz w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy;
▪ jest wydany przez podmiot posiadający akredytację dla sektora usług medycznych (branża „Zdrowie i opieka społeczna” zgodnie z kodem 38 EA lub kategoria G-Katering ), udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji”. ( tekst zgodny z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia nr 3/2014/DSOZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej).

Spotkanie odbędzie się dnia 24 kwietnia 2014 r. (czwartek) o godzinie 10.30 w w Centrum Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Biznesu, ul. Sienna 73, wejście 3, budynek 3 w Warszawie.

źródło: TUV Nord